20150906_084157_landarts_aem-2.jpg

Above Spiral Jetty, Rozel Point, Utah. Photo by Ashley May.

Above Spiral Jetty