20160915_104020_landarts_cjt.jpg

Brine shrimp eggs on the Great Salt Lake, Antelope Island, Utah.

Brine shrimp eggs on the Great Salt Lake