20150904_233810_landarts_maf.jpg

Mark overflying Spiral Jetty, Rozel Point, Utah. Photo by Mark Freres.

Mark overflying Spiral Jetty