Kitchen storage, Plains of San Agustin, New Mexico.